torsdag 31. januar 2013

Trepleie i Førde Kommune

Trepleie i Førde

Trepleie er eit fag på lik linje med andre grøne og annleisfarga fag. Det er fleire sertifiseringsordningar samt ei fagskuleutdanning for trepleiarar.
I større byar og andre stader der bestillarar bryr seg er det stilt krav til dei som skal forvalta og stella eigaren sine tre – og kvifor det skal tru.
For det første er det dyrt å planta og etablera eit tre langs gater og vegar, dei må stellast og passast så dei i det heile skal veksa opp.
Når dei er større og byrjar å verta til pryd for ålmenta må dei jamnleg beskjærast for å få ein god og sikker krunestruktur.
Når dei er retteleg store og fine må dei reinskast for tørre kvistar og anna som kan detta i hovudet på folk og ein må sjå etter at dei er trygge.
Det skal altså meir kunnskap til enn å kunna starta ei motorsag og leiga ein lift!
Ansvarleg i kommunen si utsegn om at det er det same korleis berre dei er beskorne minner sterkt om Tine sin Jarlsberg reklame: “Samma det, gulost er gulost”
Eg reknar med at samme lemfeldige omgang med krav til kompetanse også går att når andre tenester skal tingast, trepleiarar kan også vera gode røyrleggjarar.
Det som er gjort her no er at desse bøkane er øydelagde, dei vil sjølvsagt vera grøne frametter men vil vera avhengige av mykje stell for å halda seg nokonlunde. Det vil sei at kommunen ved å tinga ukvalifisert beskjæring har kjøpt seg eit stort framtidig vedlikehald eller på godt Norsk – kjøpt katten i sekken!
Eg ser at mange meiner det ville vorte så mykje dyrare om det hadde vorte gjort av kompetente folk på skapeleg vis. Det er absolutt ikkje belegg for å hevda det, på Fagskulen i Trepleie underviser me folk i teknikkar som skal gjera dei konkurransedyktige i høve folk utan peiling pluss at dei skal kunna produsera eit mykje meir bærekraftig resultat med minimalt vedlikehald i framtida.
Eg ser mange artige innlegg i denne strengen, det som er positivt er at folk engasjerer seg om tre. Dersom ingen bryr seg skjer det heller ikkje noko!
Til sist – dersom det var meininga å ha små tre langs vegen, kvifor då planta bøk med eit potensiale til å verta over 20m høge?? Det finns då mange gode småvkasne tresortar.
Kanskje ein trepleiar skulle vore spurt før plantinga og..