torsdag 26. november 2009

Epidemiar


Dei seinare åra har det vore og er framleis ei rekkje alvorlege epidemiar som trugar einskilde artar av tre. Dei alvorlegaste i Europa er Almesykja, Askeskotsykja, Phytoftera ramonum, barkebiller og P. syringae pv.aesculi eller blødande hestekastanjekreft på hestekastanje. I USA har ein svært alvorlege Phytoftera ramonum angrep på amerikansk eik og store angrep av Emerald Ash Borer.
Biletet viser ein ask som er råka av Askeskotsykje i Sandefjord.
Tre og sjukdomar lever i eit evig evolusjons kapplaup der sjukdomane utviklar stadig meir sofistikerte metodar å angripa trea på medan trea utviklar stadig betre forsvarsmekanismar.
Det er godt mogeleg at heile artar er slegne ut av ein sjukdom på eit tidspunkt men det er såvidt eg veit aldri vorte dokumentert.
Det som eg finn uroande no er mengda av slike "pandemiar" verkar å vera unormalt stor no. Berre hjå oss er Alm, Ask og Hestekastanje truga.
Eg undrast ein del på kva som kan vera bakgrunnen for dette, er det berre eit tilfelle eller kan det ha noko med tida me lever i å gjera.
Me veit at sjukdomar har lettare spel når organismane dei angrip er svekka - kan me menneske ha svekka trea så mykje at sjukdomane får overtaket? I tilfelle har me stelt oss svært dårleg.

onsdag 25. november 2009

Denne frys ikkje på føtene meir..Denne bjørka sto vis a vis Texaco stasjonen på Sunde i Kvinnherad. Godt nedgreven og teken vare på etter beste evne.

Stasjonsbøkane


Dei gamle stasjonane på Vossabanen og Bergensbanen hadde i tillegg til vakre bygningar ogso gjerne eit lite hageanlegg - og det vart planta tre. På Voss står det enno att nokre gamle bøketre på Ygre stasjon og Evanger stasjon. Dei er etterkvart komne i ein litt skrøpeleg tilstand og det er vel eit spørsmål kor lenge dei kan verta ståande.Det hadde vore fint om jernbaneverket kunne planta nye når dei gamle forsvinn men det finns vel ikkje pengar til slikt i dagens armodslege samfunn..

ETW kurs

Hogst og Rydding AS prøver til att med eit nytt ETW kurs i byrjinga av februar 10. Kurset går som vanleg over fire vekesamlingar fram til den årlege ETW ekamenen i sept/okt.
Dersom du vil satsa på ei karriere i trepleie, har eitt års relevant praksis (ikkje nødvendigvis med treklatring) og enten har ikkje eller er villig å fronta høgdeskrekken kan dette vera noko for deg.
Delløysingar kan også verta aktuelt. Ta kontakt med Hogst og Rydding AS
For meir info

tirsdag 24. november 2009

Litt om Hitch Climber

Her er nokre linkar til Treemagineers heimeside:

Hitchclimbers Guide to the Canopy
Hitcclimber videos
Treemagineers

mandag 23. november 2009

Sopphatt

Sjekk denne sida som Kathrine sende inn. Litt nede ser de eit bilete av kva sopp kan brukast til.

http://www.messiah.edu/Oakes/fungi_on_wood/poroid%20fungi/species%20pages/Fomes%20fomentarius.htm

lørdag 21. november 2009

Årsavslutning på Løen

No kan de angra alle de som var for seine med å melda dykk på. Langbordet var fullt av feststemde trenerdar og stemninga var høg. Først heldt Brita Toppe eit interessant foredrag om plantesjukdomar. Lat oss slå fast med ei gong - det er mykje skummelt på gang!

Deretter var det pizza og øl/brus/vatn og generell skravling. Det er ikkje så ofte me trenerdar møtest så det er mykje å prata om og skryta av.

Etter ei stund tok Ole Kristian Askeland ordet og oppnemnde seg sjølv til quizmaster for ein quiz han hadde laga til. Spørsmåla var mildt sagt innfløkte og vidfemnande men alle gjorde sitt beste. Svara vart ei stor overrasking då fasiten vart fastsett ved avstemming i salen og fleirtalet hadde rett uansett kva som var rett - nett som i regjeringa det.

Deretter vart det meir intensiv prat før tida skte men sikkert nærma seg midnatt og det var tid for å gå heim.
God jol til styret i NTF Vest som no tek jolaferie og smlar krefter til neste år.

Felling med kran

Fekk denne linken av Gunnar. Det er ikkje alltid det er lettare med kran...

http://www.abcnyheter.no/node/99834

Mangslags måtar å sikra seg på

Sjekk denne alle de som trudde eitt tau rundt magen var løysinga...

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/pdf.php?pa=A&d=2006-10-01&p=4&read=1

tirsdag 17. november 2009

Og so litt om Honningsopp


Eg sjekka eitt tre på Vossevangen i dag og fann ein del hagehonningsopp både i ei greinkløft og ved rotsona. Litt googling gav denne fine sida i tillegg til skogskade på nett si.

Her eit bilete frå Skog og Landskap si webside.


Gå ikkje glipp av dette!

http://www.norsk-trepleieforum.org/ntf_vest.asp

Verdas eldste tre

Her er ei sak eg fekk av Kathrine. Verkeleg interessant. Også på Voss har me grantre som er formeirte av senkarar frå eldre tre men neppe så gamle.

http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=3061
http://www.forskning.no/artikler/2008/april/179769

Her er ei sak om ei mumifisert furu frå Sogn også sendt inn av Kathrine. Takk skal du ha!

http://www.forskning.no/artikler/2009/oktober/232036

torsdag 12. november 2009

Gamal lind i Trondheim


Denne utgamle linden fann eg i Trondheim nær Nidarosdomen. Han er både gamal og "gebrekkeleg" men har på ingen måte tenkt å gje opp. Han står også litt utsett til i ei øy ut mot hovudvegen og har heilt sikkert opplevd sin del av graving etc. Eg kjenner ikkje historien til treet men trur det må vera eit viktig tre sina både kommunen og vegvesenet har teke vare på det, stor honnør til dei rette vedkomande - slik skal det gjerast!

søndag 8. november 2009

Surapadl

Denne apalen (eplatreet), Malus sylvatica, stod i skogen/beitemarka ovanføre Mølstertunet på Voss. Alderen er ukjend men dømt utifrå storleiken er han svært gamal.


Uheldigvis så tippa han overende for tre år sidan men det er framleis liv i han. Ved rota veks det nokre rotskot og ei grein er framleis i live.Eg har planlagt å ta eit rotskot og prøva å få det til å veksa til ein ny plante som så kan plantast ut att, slik kan det fortsett vera ein surapal på staden.Treet er merkt som ein attraksjon langs turløypa som ligg like ved.


torsdag 5. november 2009

Har DU nokon spesielle tre du vil dela med andre?


Dersom nokon av dekan som les denne bloggen har nokon spesielle tre de vil dela med andre kan de senda bilete og tekst på sveini_ringheim@hotmail.com

Så skal eg leggja det ut her i serien om spesielle tre.

Her er endå eitt av mine favorittre.

Gamleasken på Halsnøy Kloster


Denne urgamle asken skal vera heile 600 år gamal. Han står i klostergarden i ruinane etter Halsnøy Kloster, på framsida mot sjøen. Hovudstamma er open og det er plass til fleire personar inni. Han vert no teken vare på som veterantre med jamnleg beskjæring så stammene ikkje skal verta så tunge at hovudstamma, som er heller skrøpeleg, rivnar.


Om de ser nøye etter vil de sjå Sigurd og Malcolm oppe i treet i full gang med å beskjæra.mandag 2. november 2009

ISA Monthly Newsletter

Hei
Soframt eg hugsar det vil eg posta ein link til det månadlege nyhendebrevet frå ISA her.
Detter er oktober:
http://www.isa-arbor.com/publications/ISAToday/ISAToday1109.pdf

søndag 1. november 2009

Asken i RosendalEitt av dei finaste asketrea eg veit om.
Denne eldgamle asken står ved vegen rett forbi sentrum i retning Sunde. Han er harmonisk, symmetrisk og har ei svært dekorativ og interessant stamme som endar i ein enorm base.


Eg vonar at ein trass i den truande askeskotsjuka kan finna slike tre i framtida.